Terug

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden vanaf augustus 2017.

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 “Koopovereenkomst”: een koopovereenkomst waarbij u producten koopt op afstand
(zoals via de webshop, per telefoon of per e-mail) en deze producten door ons (of door een
derde partij) worden geleverd;
1.2 “u”: een consument (natuurlijke persoon) die niet handelt in het kader van een handels-,
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.3 “Herroepingsrecht”: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de
Koopovereenkomst;
1.4 “wij”: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten op afstand aan u aanbiedt;
1.5 “Modelformulier voor herroeping”: klik hier voor het Europese Modelformulier voor herroeping;

Artikel 2 Wie zijn wij
Jack de Smit
Diepenbrockstraat 6
Telefoonnummer: 073-8884844
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 17246749
Btw-identificatienummer: NL1817525b01
A.B.N NL06 ABNA 0546 3754 56

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke met u
gesloten Koopovereenkomst.
3.2 Voordat u iets van ons koopt, brengen wij deze algemene voorwaarden en eventuele
specifieke productvoorwaarden duidelijk onder uw aandacht. Wij moeten dat zo doen, dat u
deze algemene voorwaarden kunt downloaden, uitprinten en opslaan.
3.3 Wanneer de algemene voorwaarden en de specifieke product- of dienstenvoorwaarden
strijdig met elkaar zijn, kunt u zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het
meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod
4.1 Als een product slechts tijdelijk of onder bepaalde voorwaarden beschikbaar is, dan wordt
dit duidelijk op de productpagina vermeld.
4.2 De productpagina bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat u het product goed kan
beoordelen. Als wij gebruik maken van afbeeldingen, dan moeten deze waarheidsgetrouw
zijn.
4.3 Elke productpagina moet zodanig duidelijk zijn, dat het voor u duidelijk is wat uw rechten
en verplichtingen zijn bij de aankoop van het product.
4.4 Wij zijn alleen niet gebonden aan vergissingen of fouten op de productpagina, als het voor u
overduidelijk is dat dit een vergissing of fout is.

Artikel 5 De Koopovereenkomst
5.1 De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat u de aankoop van het product en
de bijbehorende voorwaarden heeft geaccepteerd.
5.2 Na het sluiten van de Koopovereenkomst sturen wij u direct een ontvangstbevestiging per
e-mail.
5.3 Wij zorgen ervoor dat u veilig kunt bestellen en betalen en wij zorgen voor voldoende
technische en organisatorische beveiliging van alle (persoons)gegevens.
5.4 Wij zullen, los van onze overige wettelijke informatieverplichtingen, uiterlijk bij levering van
het product aan u de volgende informatie schriftelijk meesturen:
a. ons bezoekadres waar u met klachten terecht kunt;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het Herroepingsrecht gebruik kan
maken, of een duidelijke melding als het Herroepingsrecht is uitgesloten;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs inclusief alle belastingen van het product; de kosten van aflevering; de wijze van
betaling, aflevering of uitvoering van de Koopovereenkomst;
e. indien u een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 Herroepingsrecht
6.1 U kunt een Koopovereenkomst met een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave
van redenen herroepen. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u hoeft
niet te antwoorden.
6.2 De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde:
a) het product heeft ontvangen; of
b) als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een
door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
c) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de
dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
onderdeel heeft ontvangen;
d) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft
ontvangen.

Artikel 7 Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd
7.1 Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag
het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de
werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts
mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
7.2 Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is
hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het
product.
7.3 U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het
sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het
Herroepingsrecht hebben verstrekt.

Artikel 8 Uitoefening van het Herroepingsrecht door u en kosten daarvan
8.1 Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de
bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op een andere
ondubbelzinnige wijze aan ons.
8.2 U stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) ons, binnen
14 dagen na de herroeping.
8.3 U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat,
verpakking en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt
bij u.
8.5 U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, behalve als wij niet
hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen of als wij deze kosten zelf dragen. 

Voor onderstaande producten waarbij artikelen buiten pakketpost vallen zal de klant zelf de retourkosten dienen te betalen. Dit kan zijn, matten, bokszakken, bokspoppen, worstelpoppen, zware makiwara's en ander groot materiaal dat buiten standaard pakketpost valt. wij bieden enkel gratis retour voor pakketpost.

Artikel 9 Onze verplichtingen bij herroeping
9.1 Als u ons meldt dat u gebruik wilt maken van het Herroeppingsrecht, dan sturen wij u na
deze melding direct een ontvangstbevestiging per e-mail.
9.2 Als u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, vergoeden wij alle door u gedane betalingen exclusief eventuele
leveringskosten om het product te retourneren. Als wij aanbieden om het product zelf af te
halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u
aantoont dat u het product heeft teruggezonden.
9.3 Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u
instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.
9.4 Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug
te betalen.

Artikel 10 Uitsluiting Herroepingsrecht
Wij kunnen de volgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht als wij dit duidelijk op de
productpagina vermelden:
a. Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die
worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een
specifiek persoon bestemd zijn.
b. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
c. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
d. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt
zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
e. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
f. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
Koopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en
waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij
geen invloed hebben;
g. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
levering is verbroken;
h. Kranten, tijdschriften of magazines.

Artikel 11 De prijs
11.1 Tijdens de op de productpagina vermelde geldigheidsduur van het aanbod worden de
prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, tenzij een prijswijziging nodig is als
gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
11.2 Wij mogen producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de
financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Dit
wordt bij het aanbod vermeld.
11.3 De op de productpagina genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 Nakoming Koopovereenkomst en extra garantie
12.1 Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de Koopovereenkomst en aan de op de
productpagina vermelde specificaties. Ook staan wij ervoor in dat de producten voldoen aan
de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, de wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften en eventuele met u gemaakte afspraken over ander dan normaal
gebruik.
12.2 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ons, onze toeleverancier,
importeur of producent waarin deze bepaalde rechten of vorderingen aan u toekennen die
verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is, in het geval wij tekortschieten in de
nakoming van ons deel van de Koopovereenkomst.
12.3 Een extra garantie beperkt nooit uw wettelijke rechten en vorderingen.

Artikel 13 Levering en uitvoering
13.1 Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de
Koopovereenkomst en de levering van de producten.
13.2 Wij leveren het product op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven.
13.3 Wij zullen de producten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Wij kunnen
met u een andere leveringstermijn afspreken.
13.4 Als de bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo snel mogelijk bericht, uiterlijk binnen 30 dagen
nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft in dat geval het recht om de
Koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden.
13.5 Na ontbinding zoals bedoeld in het vorige lid zullen wij het bedrag dat u heeft betaald,
direct terugbetalen.
13.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment
van bezorging aan u of aan een vooraf door u aangewezen en aan ons bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 14 Betaling
14.1 U betaalt de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn,
tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst. Indien een bedenktermijn ontbreekt,
betaalt u de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het sluiten van de
Koopovereenkomst, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst.
14.2 U mag niet worden verplicht om meer dan 50% vooruit te betalen. Indien een
vooruitbetaling is bedongen, kunt u geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
desbetreffende bestelling, voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
14.3 U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons
te melden.
14.4 Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, moeten wij u wijzen op de late
betaling en u een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan uw betalingsverplichtingen
te voldoen. Als u niet binnen deze 14-dagen-termijn betaalt, bent u ook de wettelijke rente
over het verschuldigde bedrag verschuldigd. Wij kunnen dan buitengerechtelijke
incassokosten aan u in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15%
over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5%
over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen in uw voordeel
afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een
meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten
die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden
tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR
platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar
haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren

Artikel 16 Geschillen
16.1 Op tussen u en ons gesloten Koopovereenkomsten waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan is de Nederlands
rechter te Den Bosch, dan wel de bevoegde rechter van het arrondissement waar u woont,
bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 17 Wijzigingen en aanvullingen algemene voorwaarden
17.1 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op de
daarvoor gepaste wijze zijn gepubliceerd. Indien deze wijzigingen op u van toepassing zijn
gedurende de looptijd van een aanbod, gelden de voor u meest gunstige bepalingen.
17.2 Aanvullende of afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn. Deze dienen
schriftelijk te worden vastgelegd en moeten door u kunnen worden opgeslagen.
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
- Aan: [ naam verkoper]
[ geografisch adres verkoper]
[ faxnummer verkoper, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van verkoper]
- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de
verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
herroept/herroepen*
- Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten]
- [Naam consumenten(en)]
- [Adres consument(en)]
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Best Fightshop / 9 - 1151 Reviews @ Kiyoh - Webwinkelkeurmerk